„Przeznaczenie ziemi i powód niedoli” (Ewangelia według Spirytyzmu)